LOGIN FORM

x

REGISTER

x

39 − = 29

Rekrutim & Zhvillim i Personelit

rekrutim1Kompanitë janë duke e kërkuar certifikimin e ECDL-së si standard për punonjësit që synojnë të bëhen pjesë e organizatës, për të siguruar në këtë mënyrë nivelin e dëshiruar të kompetencës digjitale në nivel organizate.

“Të gjithë nxënësit dhe praktikantët që dëshirojnë t’ia sigurojnë vetes një vend pune do të duhej ta absolvonin ECDL-në në vitin e pare të studimeve”
Julia Röhl, Udhëheqëse e departamentit të trajnimeve në ThyssenKrupp Nirosta

Po ashtu ECDL është një mjet efektiv i organizatave për ta matur efektivitetin e trajnimeve për përdorimin e kompjuterit dhe për të gjykuar rezultatet e trajnimit të jashtëm, apo të brendshëm të organizatave.

Testet e organizuara nga ECDL Kosova janë shumë të përshtatshme për t’u përdorur si mjet për përzgjedhjen dhe rekrutimin e punonjësve të rinj. Për më tepër, testet para-vlerësuese, të cilat janë të përgatitura sipas kërkesave të kompanive, mundësojnë diagnostifikim efikas të shkathtësive të stafit tuaj:

  • para fillimit të trajnimeve
  • në fazën e rekrutimit
  • në procesin e riorganizimit.

Këto teste janë tërësisht të automatizuara. Përgatitja dhe ekzekutimi i tyre mund të përfshijë module të tëra apo edhe teste të individualizuara konform kërkesave të organizatës.

„ECDL nuk është thjeshtë një kualifikim shtesë , por një parakusht që duhet plotësuar për të punuar në kompani“
Dr. Michael Gorriz, CIO në Mercedes-Benz

 

Motivim dhe zhvillim i personelit

Natyra progresive e ECDL-së për zhvillimin e shkathtësive digjitale dhe njohja e mësimit paraprak, i inkurajon punonjësit për të zhvilluar dhe forcuar aftësitë e tyre kompjuterike dhe krijon një mjedis më të motivuar pune.

Provimet e ECDL-së organizohen për secilin modul, gjë e cila mundëson organizimin e certifikimit konform nevojave të kompanisë dhe punëtorëve tuaj. Prandaj, ju mund të përqendroheni vetëm në modulet të cilat iu nevojitën punëtorëve tuaj për ta kryer punën e tyre në mënyrë efikase.

Korporatat multinacionale (KPMG, Ernst & Young, GEC-Marconi, Nortel, Pfizer, Waterford-Wedgewood, Shell, Banka e Irlandës, IBM, Xerox, Volkswagen, Raiffeisenbank, Toyota, DHL, etj.) tashmë e kanë miratuar licencën e ECDL-së, duke e vendosur atë si pikë referimi të performancës që ata presin prej të punësuarve të tyre.

Institucione arsimore të njohura botërisht (Oxford University, Trinity College, University College Dublin, Universiteti i South Wales, Universiteti i Dundee, etj) e kanë adaptuar programin mësimor dhe licencën e ECDL-së dhe ofrojnë testimin dhe trajnimin për fakultet, staf dhe studentë.