LOGIN FORM

x

REGISTER

x

62 + = 63

Përpunimi i teksteve

Aftësimi për krijimin e dokumentave, insertimin e tabelave dhe objekteve të ndryshme në dokumente, formatimin, përdorimin e funksioneve të ndryshme si krijimi automatik i tabelave të përmbajtjes, fusnotave, letrat serike, etj.