LOGIN FORM

x

REGISTER

x

− 1 = 1

Nivele të ndryshme të trajnimit dhe certifikimit

Trajnimi dhe certifikimi në ECDL është modular. Modulet e ECDL-së janë të ndara në tri nivele:

Modulet1

Certifikata ECDL Base dëshmon nivelin fillestar të njohurive, ndërsa certifikata ECDL Standard, që e përfshin nivelin ECDL Base + 3 module të nivelit Standard, dëshmon nivelin e njohurive  dhe shkathtësive ekuivalente me relevancën e shumicës së vendeve të punës. ECDL Expert  paraqet nivelin më të avancuar të njohurive dhe shkathtësive digjitale. Përveç këtyre certifikatave, kandidatët mund të porosisin edhe certifikatat modulare sipas nevojës.

Informata më të hollësishme për modulet mund të gjeni në rubrikën modulet.