LOGIN FORM

x

REGISTER

x

Databazat

Mësimi i koncepteve themelore të databazave, aftësimi për krijimin dhe organizimin e tabelave , queries, formave dhe raporteve, për ndërlidhjen e tabelave, definimin e qelësave primar dhe të huaj, etj.