LOGIN FORM

x

REGISTER

x

+ 12 = 13

Certifikimi i Stafit

mewAftësitë kompjuterike të përfituara përmes programeve të ECDL-së ju mundësojnë punonjësve përdorim efikas të teknologjisë informative dhe komunikuese.

Këto shkathtësi të përfituara, të cilat me të drejtë konsiderohen shkathtësi mbijetese të shekullit XXI, ju ndihmojnë profesorëve të japin mësim në mënyrë më efektive dhe në të njëjtën kohë ndihmojnë rritjen e produktivitet të nxënësve në klasë.

Stafi i trajnuar dhe i certifikuar me ECDL paraqet një vlerë të shtuar për Shkollën / Universitetin Tuaj dhe në të njejtën kohë një mundësi për t’u veçuar me cilësi brenda dhe jashtë vendit.

Certifikimi i punonjësve me ECDL është një parakusht për të qenë organizatë e suksesshme.

Investoni në stafin tuaj, përkrahni certifikimin e tyre, në kthim, çdo shkollë të Kosovës, e cila e ka certifikuar 100% të stafit të saj deri në përfundim të vitit 2014 me ECDL Standard, ECDL Kosova dhe partnerët e saj do ta përkrahin me teknologji informative si vijon:

Tabletë për të gjithë mësimdhënësit e shkollës.