LOGIN FORM

x

REGISTER

x

Modulet

Base

 • Kalkulimi i tabelave

  Aftësimi për krijimin e tabelave kalkuluese në Excel, përdorimin e funksioneve të ndryshme llogaritëse, punën me formula, krijimin e diagrameve prezantuese, punën me grafika, etj.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Përpunimi i teksteve

  Aftësimi për krijimin e dokumentave, insertimin e tabelave dhe objekteve të ndryshme në dokumente, formatimin, përdorimin e funksioneve të ndryshme si krijimi automatik i tabelave të përmbajtjes, fusnotave, letrat serike, etj.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Bazat e Internetit

  Aftësimi për përdorimin e web-it, kërkimin efektiv të informatave, komunikimin online, krijimin dhe menaxhimin e email-ave.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Bazat e Kompjuterit

  Aftësimi për përdorimin e kompjuterëve, krijimin dhe menaxhimin e fajllave dhe follderëve, lidhjen e kompjuterit në rrjet, sigurimin e të dhënave.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin

Standard

 • Prezantimet

  Aftësimi për krijimin e prezantimeve standarde, sllajdeve të reja, insertimin dhe organizimin e tekstit dhe objekteve në sllajde, përdorimin e sllajd masterit dhe efekteve të ndryshme vizuale dhe akustike në prezantime, animimin e prezantimit, etj.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Online Collaboration

  Aftësimi për përdorimin e veglave kolaborative online, kalendarëve, rrjeteve sociale, mbledhjeve dhe takimeve online, mjediseve për mësim online, teknologjive mobile, dhe cloud computing.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • IT Security

  Aftësimi për t’i mbrojtur shënimet personale dhe të organizatës në mënyrë të sigurt,  përdorimi i sigurt i internetit, përdorimi i sigurt i rrjeteve sociale.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Databazat

  Mësimi i koncepteve themelore të databazave, aftësimi për krijimin dhe organizimin e tabelave , queries, formave dhe raporteve, për ndërlidhjen e tabelave, definimin e qelësave primar dhe të huaj, etj.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Image Editing

  Aftësimi për krijimin e dizajneve grafike, përdorimi i layer-ave, ndryshimi i fotografive, përdorimi i veglave të vizatimit, aplikimi i efekteve dhe filtrave, transformimi i imixheve dhe funksione tjera të Photoshop-it.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Web Editing

  Aftësimi për krijimin e Web faqeve me HTML dhe CSS, publikimin e Web faqeve online, përdorimin e formularëve dhe formave tjera në web faqe, përdorimin e dizajneve të ndryshme grafike në web faqe.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Project Planning

  Aftësimi për përdorimin e softuerit për menaxhim të projektit, krijimin e planeve të projekteve (planeve kohore, kostos, aktiviteteve, resurseve), monitorimin e projekteve dhe krijimin e raporteve.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • 2D CAD

  Aftësimi për krijimin dhe manipulimin e objekteve ose elementeve në dizajn dy dimensional, ndryshimi i persepktivave të objektit, printimi dhe plotimi i outputeve, etj.

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • Video Editing

  Video Editing – aftësimi për editimin e një një filmi, përdorimin e efekteve speciale, insertimin e audio incizimeve në post-produksion, eliminimin e efekteve të padëshirueshme, përdorimin e filterave, etj

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin
 • SISH

  Health Information System – (Sistemi Informativ Shëndetësor)

  Aftësimi për përdorimin efektiv të sistemit informativ shëndetësor të Kosovës. 

  Shkarko Fletën Informative Shkarko Syllabusin

Advanced