LOGIN FORM

x

REGISTER

x

− 2 = 1

2D CAD

Aftësimi për krijimin dhe manipulimin e objekteve ose elementeve në dizajn dy dimensional, ndryshimi i persepktivave të objektit, printimi dhe plotimi i outputeve, etj.